Etter våpenforskriften § 9 er visse knivtyper forbudt, blant annet stiletter og springkniver. Forbudet er uklart, særlig etter Borgarting lagmannsretts dom av 4. desember 2017 (LB-2017-24663), og at det etter denne dommen har fått et utilsiktet og uhensiktsmessig nedslagsfelt, særlig ved at stilettbegrepet er tolket utvidende. Det er tvilsomt hvorvidt dette tolkingsresultatet tilfredsstiller analogiforbudet som følger av Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7.

Artikkelen er publisert i Tidsskrift for strafferett nr. 3 – 2018 s. 181 flg.  Denne kan kjøpes på Idunn.no ellers kan du lese versjonen som ble innsendt til tidsskriftets redaksjon, her: Våpenforskriften § 9 – et knivforbud til besvær