Mye kan sies om hodeskudd mot vilt, og i de aller fleste tilfeller bør det naturligvis unngås. Derimot er det ikke så enkelt, eller ønskelig, at dette uten videre skal være i strid med viltloven § 19 – slik enkelte har hevdet. 

Jakt skal etter viltloven § 19 «utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser». Høyesterett har dessuten presisert at også jaktutøvelse hvor det oppstår fare for unødige lidelser rammes. Som lovgiver fremholder i proposisjon 161 L (2012–2013), forbindelse med de siste endringene i viltloven, så medfører jakt «unektelig en viss risiko for skadeskyting og derpå følgende lidelser for viltet». Det ligger i jaktens natur at avlivingen vil utsette viltet for lidelse, noe annet er uunngåelig. Derfor er det også bare de «unødige» lidelser loven setter forbud mot.  At avlivningen av viltet skal skje så effektivt og skånsomt som mulig er en del av dette.

Selv den mest aktsomme og erfarne jeger opplever skadeskyting, og dette er ikke i seg selv straffbart. Derimot kan det stille seg annerledes dersom skuddet løsnes under særlig kritikkverdige omstendigheter, for eksempel under svært dårlige lysforhold. For å avgjøre hvorvidt skuddet er straffbart eller ikke, må flere momenter trekkes inn i en konkret helhetsvurdering. Her vil flere momenter være avgjørende, blant annet jegerens erfaring, avstand, viltets vinkel og eventuelle bevegelse, lysforhold, hindringer, skytestilling, våpen, siktemiddel, ammunisjon – og valg av skuddplassering. Til det siste hevdes det i Miljøkrim nr. 3/2014, Økokrims eget blad, at hodeskudd mot vilt vil være i strid med viltloven § 19 og straffbart. Det er det neppe dekning for å hevde. Dette synet imøtegikk jeg i en artikkel i «Jakt» nr. 3/2015.

Skjermbilde

 

La meg understreke at jeg naturligvis er enig i at skudd mot hodet ofte vil kunne være uforsvarlig, og at skudd mot hjerte- og lungeregionen må være den klare hovedregel. Men er det virkelig alltid uforsvarlig og straffbart å avlive et storvilt med et dødelig hodeskudd, for eksempel med anlegg på 30 meters hold? Neppe.

I den nevnte artikkelen nevnes det to kilder som skal begrunne forfatterens syn: Det han kaller «nye forarbeider» og en dom fra Kristiansand tingrett fra 2013. Ingen av disse kildene gir imidlertid nevneverdig støtte. Tingrettsdommen gjaldt en gårdbruker som hadde felt rev og rådyr med en salongrifle. Retten peker da på flere kritikkverdige omstendigheter: At det var benyttet en rifle «som bare har en brøkdel av den anslagsenergi som er krevd og at hodeskudd mot vilt innebærer en betydelig fare- og skaderisiko». Retten pekte også på at tiltalte hadde skutt stående og uten at geværet var innskutt. Han hadde dessuten ikke jegerprøve eller ettersøkshund tilgjengelig. Etter rettens syn gjorde «dette at den jakt som har vært bedrevet rammes av viltloven § 19». Dette er det vanskelig å være uenig med retten i. Men kan man av dette utlede at hodeskudd isolert sett er ulovlig? Nei, det kan man ikke, og uansett har ikke en enslig tingrettsdom noen vekt som rettskilde.

Så vises det til proposisjon 161 L (2012–2013) som gjelder endringer i viltloven. For det første er det da vesentlig å merke seg at § 19 ikke var en av del bestemmelsene som denne proposisjonen omhandlet, eller tok sikte på å endre. For det andre finnes uttalelsen det vises til i del 2, som er generell bakgrunnsinformasjon for lovendringene. Her uttaler departementet at en jeger blant annet «må plassere skuddet forsvarlig, d.v.s. i hjerte- /lungeregionen, og om nødvendig gjennomføre et oppfølgingsskudd». Dette er vel som en generell uttalelse ikke kontroversielt, men det er ikke lovforarbeider til § 19. Denne uttalelsen er heller ikke noen lovtekst, og skal følgelig ikke tolkes som sådan. Hadde lovgiver ment å straffsanksjonere skudd mot hodet så burde det enkelt vært gjort ved en uttrykkelig presisering i lovteksten, og ved en endring av nettopp § 19. Derimot ikke som en generell uttalelse i forbindelse med endring av andre lovbestemmelser, i dette tilfellet § 20 og § 21 – og ikke § 19.

Konklusjonen må være at det ikke er så enkelt at hodeskudd per definisjon vil være ulovlig. Men som jeger skal du tenke deg ekstra godt om. Hodeskudd er, i likhet med flere andre skuddsitasjoner, meget krevende og du skal ha forholdene på din side for at skuddet vil være forsvarlig og lovlig.

 

I Jakt nr. 9/2016 kom det en replikk til mitt innlegg, og denne besvarte jeg nr. 10/2016. Her utdyper jeg mitt syn.