En hund gir mye glede og nytte, men samtidig innebærer hundehold også risiko for skade og andre ubehagelige opplevelser. For hundeieren kan det innebære erstatnings- og straffansvar samt avliving av hunden.

Generelt skal hundens eier, eller andre som har påtatt seg ansvar for hunden for kort eller lengere tid, sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for andre, jf. hundeloven § 3. Dersom skade skulle inntreffe på noens hund, ting eller i verste fall et menneske, hvordan er da erstatningsansvaret som hundeeier?

Objektivt ansvar for skade på andre mennesker eller ting

Hundeeierens erstatningsansvar er ikke regulert i hundeloven, men følger av skadeserstatningsloven og ulovfestede regler. Dersom hunden gjør skade på personer, klær eller ting, skal det betales erstatning uansett om noen har utvist skyld, såkalt objektivt erstatningsansvar. Dersom den som hadde ansvaret for hunden på skadetidspunktet ikke er hundens eier, vil et erstatningskrav også kunne rettes mot henne eller han.

Skadelidte må også ha blitt påført et økonomisk tap, og som må stå i årsakssammenheng med hundens skadehandling. Dessuten må ikke årsakssammenhengen være for fjern eller avledet. I 2014 fikk eieren av hunden Ivo, et erstatningskrav 100 000 kr. Ivo hadde løpt mot en annen hundeeier, som løftet sin egen hund opp i armen. Som følge av dette falt hun og skadet lårhalsen. Etter skadeserstatningsloven er Hodne objektivt ansvarlig for skader Ivo skulle påføre, men ansvaret er avgrenset mot skader som blir for avledet og fjerne. Tilfellet til Hodne fremstår som nokså fjernt og avledet, særlig fordi Ivo var bundet i et hengerfeste. Likevel valgte visst Hodne å betale, og saken ble ikke prøvd for retten. Jeg tror skadelidte skal være tilfreds med det.

Elg i svømmebassenget

I oktober 2003 løp en elg ned i et svømmebasseng i Bamble etter å ha vært forfulgt av en elghund under jakt. Bassengeieren krevde erstatning for skade på bassenget for snaue 10.000 kroner. Som nevnt har hundeieren her et objektivt ansvar for tingskade voldt av hunden. Lagmannsretten mente også det var tilstrekkelig årsakssammenheng mellom elgjakten og skadene. Dermed ble hundeeieren dømt til å betale erstatning.

Skade på andre hunder

Unntak fra regelen om objektivt ansvar gjelder for skade hund gjør på annen hund og skade på motorvogn, som jeg kommer tilbake til. For skade på andre hunder blir det spørsmål om hvem som kan klandres for uforsvarlig tilsyn, eller ikke gjort det som er rimelig å kreve for å forhindre skaden, det vil si ha utvist skyld. Etter hundeloven § 3 er hundeholderen pliktet til å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk og dyr eller på annen måte utgjør noen urettmessig fare. Dersom en hund derimot skader en annen uten at hundeholderen kan klandres for manglende tilsyn eller annet, for eksempel fordi hundene leker sammen, blir det ikke erstatningsansvar.

Avliving av hund

Det kan her også nevnes at dersom en hund urettmessig angriper mennesker eller dyr, kan enhver lovlig forsvare seg og andre så langt det er nødvendig. I 2015 ble en bonde frifunnet for å ha avlivet en hund som hadde bitt en av bondens sauer og hvor hunden også etter bittet fremsto som en klar fare for sauen. Dersom en hund har gjort «vesentlig skade» på person eller dyr, kan den kreves avlivet dersom den også etter skaden fremstår som en fare. Dette er også hovedregelen dersom barn under 12 år er vesentlig skadet. Tatt i betraktning at slik situasjoner kan ha ulike foranledninger, er dette strenge – og etter mitt syn urimelig strenge – regler mot hunden. 

Skade på motorvogn

For skade på motorvogner blir hundeieren erstatningsansvarlig bare dersom han eller hun kan bebreides, det vil si opptrådt uaktsomt som juristene uttrykker det. For eksempel vil det kunne bli erstatningsansvar dersom en hund plutselig løper ut i veien og det skjer et sammenstøt. Høyesterett har i et tilfelle hvor det kom til sammenstøt med en motorsykkel kommet til at hundeeieren var erstatningsansvarlig. Høyesterett mente hundens eier ikke hadde vist tilstrekkelig aktsomhet ved å la hunden gå løs på en gårdsplass, uten stengsel av noen art, og i umiddelbar nærhet av en hovedtrafikkåre.

Angrep fra ville dyr

Ved direkte angrep fra vilt, herunder rovdyr som ulv, på egen hund gir naturmangfoldloven § 17 nødrett til avliving. Lovens krav er da at avlivingen må  «anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep» mot hunden. Slik avliving skal straks meldes til politiet.

Alle med hund vet hvor mye glede den gir, men dessverre er ikke det ikke uten risiko. Og konflikter oppstår, dessverre også i forbindelse med hundehold.