Landbruks- og matdepartementet vil nå lage et særnorsk forbud mot nattoptikk. Forbudet er lite gjennomtenkt, ubegrunnet og bør ikke vedtas.

Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, har den 5. oktober 2020 utarbeidet et høringsnotat om forslag til endringer i viltloven mv. om «bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.» Det heter her at departementene «ønsker å tydeliggjøre innholdet i begrepet «kunstig lys» i gjeldende § 20 i viltloven, samt å legge til rette for en mer effektiv jakt på villsvin i den mørke delen av døgnet ved å åpne for bruk av kunstig lys under visse begrensninger.»

Dette er imidlertid en lite dekkende oppsummering. Slik bruk av nattoptikk på jakt er tvert imot lovlig etter gjeldende rett. I realiteten innebærer derfor forslaget at det innføres et nytt og omfattende forbud mot en rekke elektroniske hjelpemidler, herunder nattoptikk.

Dette gjøres ved at begrepet «kunstig lys» utvides med en særnorsk betydning og legaldefinisjon, da dette begrepet også skal omfatte «lys fra tekniske innretninger og teknologier som ved hjelp av tilført energi har til formål å lyse opp eller forbedre synligheten av omgivelsene eller viltet for det menneskelige øyet i mørket». Dette forbudet rammer svært vidt og er ikke begrunnet i høringsnotatet. Forbudet mot blant annet nattoptikk til observasjon vil også i nordisk sammenheng være særnorsk. Forslagene er ikke begrunnet eller gjennomarbeidet, og bør etter mitt syn ikke vedtas. Dette var tema under Hjorteviltwebinaret 2021, hvor jeg gikk mer i dybden på disse spørsmålene. PowerPoint-presentasjonen kan leses her:

https://www.skogkurs.no/userfiles/files/Kunstig%20lys%20og%20nattoptikk-%20hva%20er%20gjeldene%20rett%20og%20hva%20blir%20fremtiden.pdf

Hele høringssaken med -notat og svar, finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-om-endringer-i-viltloven-mv/id2766022/