Viltloven fra 1981 er den viktigste loven som regulerer jakt. Loven har hatt et par revisjoner, og  senest i 2014, hvor det endelig ble åpnet for bruk av kunstig lys under ettersøk på hjortevilt. Dette etter en uheldig høyesterettsdom i 1989.  Jeg kritiserte denne rettstilstanden i Lov og Rett nr. 1/2013 s. 103 flg., men etter dagens § 20 er dette nå heldigvis rettshistorie.

LoR