Etter våpenloven § 10  skal politimesteren «tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom han av særlige grunner kan anses som uskikket til å ha skytevåpen». Det  er naturligvis vel og bra at politiet fratar uskikkede personer våpenkortet og dermed deres skytevåpen. Men når er man upålitelig og uskikket til å ha våpenkort? Se det er «1000-kroners-spørsmålet».

Mange politidistrikt er blitt veldig ivrige i tjenesten og tilbakekaller våpenkort for den minste overtredelse. Det er det ikke rettslig grunnlag for, men dessverre skal det også mye til å få medhold i en klage til Politidirektoratet. Også her virker det som man tar «mye Möller’s tran» i disse sakene.

Vi har derfor måttet bistå mange våpeneiere med å bringe saken inn for domstolene. Flere av sakene har også ført fram og politiets vedtak om tilbakekall har blitt kjent ugyldig, blant annet ved Borgarting lagmannsretts dom av 18. november 2013

I «Jakt» nr. 6-2016 har jeg også kommentert dette med tilbakekall av våpenkort.

1756_001