Høyesterett avsa 10. november 2022 en dom hvor en rypejeger ble frifunnet for å skutt kameraten sin i beinet. Jeg førte saken for jegeren i to instanser. Resultatet var godt: I denne «spesielle situasjonen» ble det «for strengt» å anse jegerens handling som uaktsom og straffbar. Jegeren ble derfor frifunnet. Ekstra artig var det også at Høyesterett siterte «Den store jegerpøveboka», hvor jeg var forfatteren.

Saken gjaldt to jaktkamerater som var på rypejakt i Selbu. Hunden tok stand mot ei rype som lå og trykket ved et grantre. Jegerne ble enige om plasseringen og jeger B skulle stå bak et grantre. Det tok imidlertid rundt et minutt med gjentatte kommandoer fra jegeren til hunden før den fikk rypa til å lette. I løpet av denne tiden beveget jeger B seg 20‒40 meter videre uten å si fra, og i skjul for jeger A. Da jeger A skjøt mot fuglen som fløy opp, og mot hunden, ble kameraten truffet av noen hagl og måtte hentes ut med ambulansehelikopter.

Jeger A fikk et forelegg for overtredelse av straffeloven § 188, som blant annet rammer bruk av skytevåpen «på en uforsiktig måte som er egnet til å volde fare for andres liv eller helse». Han nektet å vedta forelegget, og saken ble brakt inn for retten. Her ble jegeren først frifunnet, men saken ble anket til lagmannsretten. Lagmannnsretten kom da til et annet resultat og dømte jegeren. Denne dommen ble så i sin tur anket til Høyesterett – som også så annerledes på det.

Høyesterett uttalte at det ikke skal løsnes skudd før jegeren er sikker på at det trygt. Situasjonen må imidlertid vurderes konkret. Jaktkameraten hadde ikke blitt truffet om han hadde blitt værende der han hadde bekreftet overfor skytteren at han var. Høyesterett mente det i denne konkrete situasjonen ble for strengt å kreve at skytteren på nytt skulle ha forsikret seg om at kameraten ikke hadde flyttet seg i løpet av det avgjørende minuttet.

Høyesterett slår i alle fall fast at ikke enhver jaktulykke vil innebære straffansvar, slik realiteten var for påtalemyndighetens syn og lagmannsrettens dom. Jakt, som de fleste aktiviteter, er ikke risikofritt og uhell kan oppstår – uten at det vil være straffbart.

Les dommen her: hr-2022-2179-a.pdf (domstol.no)