Overskriften skal ikke tas på ordet, men er ment å illustrere et viktig poeng:

Våpeneiere er, som de fleste andre mennesker, laget av kjøtt og blod. De er ikke ufeilbarlige og de gjør seg under tiden skyldige i mer eller mindre alvorlige lovbrudd. Dette kan være brudd på vegtrafikkloven, en uheldig episode på byen, ulovlig jakt eller ulovlig oppbevaring av våpen eller ammunisjon. Ofte kan slikt ende med at politiet reagerer med et såkalt forelegg, det som populært kalles en «bot».

Dette forelegget har mange da lett for å vedta uten større overveielser. Kanskje er en ikke engang enig i at man har gjort noe straffbart, kanskje er man en angrende synder, men uansett: Du vil bli ferdig med saken. Du vil legge dette bak deg. Man signerer og vedtar derfor forelegget og det sendes tilbake til politiet. Det er ikke vanskelig å forstå en slik reaksjon, og dette er naturligvis ofte fornuftig tenkt.

Overraskelsen blir likevel stor når man senere får et brev fra politiet om tilbakekall av våpenkortet, og da under henvisning til det vedtatte forelegget. Så var du visst ikke ferdig med saken likevel.  Politiets formallogikk er at den første saken var en straffesak, men dette noe annet: Nemlig en forvaltningssak etter våpenloven. Mye kan tilsi at en slik fremgangsmåte vil rammes av forbudet i EMK om gjentatt strafforfølgning, såkalt dobbeltstraff, men det er et uavklart spørsmål.

Moralen bør være: Vær forsiktig med å vedta et forelegg som kan få betydning for våpenkortet ditt, og kanskje er det fornuftig å først ta en telefon til en advokat med kompetanse på slike saker.